menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Białej Rawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zespołu szkół.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-04-17

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dla strony zspbr.rawa-maz.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA ZSPBR.RAWA-MAZ.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 93,75%. Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat szkoły zspbialarawska@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 46 815 95 46 lub 501 325 937. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna i sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Kolejowej 9 w Białej Rawskiej.

Dojścia piesze są od ulicy Kolejowej oraz Przemysłowej. Przejście dla pieszych od ul. Kolejowej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej.

Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.

Najbliższy przystanek autobusowy znajdują się w odległości 550 m w centrum Białej Rawskiej przy pl. Wolności.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie szkoły, przed wejściem głównym.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Zespołu Szkół jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Kolejowej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe. Dojście piesze jest równe. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

W lokalu nie ma wind.