UWAGA !!!!

TERMINY POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO

□ Część pisemna – 21 sierpnia 2018 roku (wtorek), godz.9.00
□ Część ustna – 21 sierpnia 2018 roku (wtorek), godz.9.00

UWAGA: Zdający składają oświadczenie 7a_N w sekretariacie szkoły (najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników tj. do 10 lipca 2018 r.).

DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM MOŻE PRZYSTĄPIĆ ABITURIENT, KTÓRY:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej i żaden nie został unieważniony
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony

Zamawiający: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska tel.: 46 815-95-46, faks: 46 815-95-46

Dotyczy:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe Numer projektu RPLD.11.03.01-10-0019/17

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie z dnia 02.07.2018r o numerze 581951-N-2018 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Uzasadnienie: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie: zamawiający określił w OPZ nazwy własne urządzeń.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego

w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”.

Szczegóły w załącznikach.

Attachments:
Download this file (siwz  pracownie.doc)SIWZ[ ]349 kB
Download this file (Załącznik do SIWZ - klauzula informacyjna RODO.doc)Załącznik do SIWZ - klauzula informacyjna RODO[ ]39 kB
Download this file (Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc)Załącznik 1[ ]377 kB
Download this file (Załącznik nr 10.doc)Załącznik 10[ ]158 kB
Download this file (Załącznik nr 11.doc)Załącznik 11[ ]158 kB
Download this file (Załącznik nr 2.doc)Załącznik 2[ ]203 kB
Download this file (Załącznik nr 3.doc)Załącznik 3[ ]206 kB
Download this file (Załącznik nr 4.doc)Załącznik 4[ ]237 kB
Download this file (Załącznik nr 5.doc)Załącznik 5[ ]213 kB
Download this file (Załącznik nr 6.doc)Załącznik 6[ ]200 kB
Download this file (Załącznik nr 7.doc)Załącznik 7[ ]216 kB
Download this file (Załącznik nr 8.doc)Załącznik 8[ ]155 kB
Download this file (Załącznik nr 9.doc)Załącznik 9[ ]389 kB