Zamawiający: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska tel.: 46 815-95-46, faks: 46 815-95-46

Dotyczy:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe Numer projektu RPLD.11.03.01-10-0019/17

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie z dnia 02.07.2018r o numerze 581951-N-2018 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Uzasadnienie: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie: zamawiający określił w OPZ nazwy własne urządzeń.