Kalendarzyk 2017
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 22 maja do 21 czerwca 2017r. do godz.12.00

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. do godz. 12.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

3 lipca 2017r. do godz. 12.00

Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy:

23 czerwca 2017r. godz. 12.00 do 5 lipca 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 3 lipca godz. 12.00 do 10 lipca 2017r. do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna
11 lipca 2017r. godz. 12.00