Powiat Rawski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej rozpoczęły realizację projektu „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”
w ramach Osi XI, Działanie XI, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji w Liceum Ogólnokształcącym w Białej Rawskiej w okresie 2017-01-01 do 2018-06-30 i objęcie wsparciem nauczycieli oraz uczniów poprzez zwiększenie oferty zajęć, wzrost jakości nauczania dzięki szkoleniom nauczycieli, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju uczniów i ich kompetencji poszukiwanych na rynku pracy oraz na dalszym etapie edukacji, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Działania:

  • Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym doposażenie w sprzęt TIK oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
  • Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli placówki,
  • Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów.

Dofinansowanie projektu: 248 907,52 PLN