Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego

w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”.

Szczegóły w załącznikach.